Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.

Immanuel Kant

k1.jpg k2.jpg k3.jpg k4.jpg k5.jpg

Suchanek.jpg
prof. Renata Suchanek
Pracuje w naszej szkole od 1981 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym.
Uczy w naszej szkole od 1981 roku, kiedy to ukończyła studia matematyczne ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo w roku 2001 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Matematyki UŚ Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu matematyki. Od stycznia 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym. W roku 2005 otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2006 została odznaczona Medalem 50-lecia Olimpiady Matematycznej. Jest także współautorką zbioru zadań maturalnych "Matura od 2005 roku. Z nami zdasz!". Od 1996 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W ramach działalności w PTM prowadzi międzyszkolne kółka matematyczne dla uczniów zainteresowanych matematyką; jest głównym koordynatorem sesji popularnonaukowych "Spotkania z Matematyką" organizowanych wspólnie przez VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Oddział Górnośląski PTM. W roku 2012 ponownie otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Lasak.jpg
prof. Anna Lasak-Mazurkiewicz
Pracuje w naszej szkole od 2006 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym.
Jest absolwentką VIII LO klasy z poszerzonym programem matematyki (Kwadratów). Ukończyła matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w 2001 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczącym matematyki w naszej szkole od 2006 roku. W ramach innowacji pedagogicznej prowadzi zajęcia dodatkowe "Matematyka po angielsku".
prof. Michał Rał
prof. Michał Rał
Pracuje w naszej szkole od 2013 roku.Jest nauczycielem mianowanym.
Absolwent I LO w Dąbrowie Górniczej, wychowanek mgr. Ewy Wierzcholskiej oraz dr Adama Emeryka, studia matematyczne odbył w latach 1996-2001 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskując stopień magistra matematyki. Pracę magisterską na temat „Twierdzenie Nadlera i zasada odwzorowań zwężających dla Multi funkcji” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Matkowskiego. Od 2001 roku pracuje w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie jest nauczycielem matematyki w VIII LO w Katowicach. Od 2002 roku prowadzi szkolne i międzyszkolne koła matematyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pasjonuje go praca z uczniem zdolnym, czego efektem są sukcesy w konkursach matematycznych, w szczególności w Śląskim Konkursie Matematycznym. Wykształcił kilkudziesięciu finalistów i laureatów olimpiady matematycznej. Jego uczniowie zdobywali medale na Międzynarodowych Olimpiadach Matematycznych w Niemczech, Kazachstanie i Holandii. Od dziesięciu lat organizuje obozy naukowe przygotowujące do olimpiady matematycznej. Za osiągnięcia swoich uczniów i pracę dydaktyczną otrzymał dwa Pamiątkowe Srebrne Medale przyznane przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej z okazji 50-lecia i 60-lecia Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Kontynuuje swoje badania w kontekście pracy nauczyciela z młodzieżą szkolną na różnych poziomach kształcenia i wiedzy. Jest autorem książki „Wstęp do równań funkcyjnych” w której zebrał bogatą i interesującą kolekcję zadań.
prof. Dawidowski
prof. Łukasz Dawidowski
Pracuje w naszej szkole od 2010 roku. Jest doktorem nauk matematycznych.
Jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, wychowankiem prof. Renaty Suchanek i prof. Teodora Paliczki. W 2008 roku ukończył studia magisterskie z matematyki w Uniwersytecie Śląskim, a w 2012 zdobył stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach po obronie pracy pt.: "Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications". Od 2012 roku pracuje na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ na stanowisku adiunkta.
W naszej szkole od 2010 roku prowadzi kółko olimpijskie z matematyki, a nauczycielem jest od 2011 roku.
Od 2010 roku jest członkiem Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w którym od 2011 roku pełni funkcję sekretarza.
prof. Marta Walczyńska
Pracuje w naszej szkole od 2018 roku. Jest doktorem nauk matematycznych.

Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu.  W 2010 roku ukończyła studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W  2016 roku odbyła roczny staż w Pradze w  Czeskiej  Akademii Nauk.  W latach  2014- 2018 pracowała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ na stanowisku asystenta.  W 2018 zdobyła stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach po obronie pracy pt.: „ Zastosowania teorii kategorii w topologii ogólnej”.  Od  2016 roku pracuje w Liceach Ogólnokształcących w  Katowicach jako nauczyciel matematyki , w tym od 2018 r. w VIII LO w Katowicach.

Publikacje:

The monoid consisting of Kuratowski operations (praca wspólna z prof. dr. hab. Szymonem Plewikiem)

On metric σ-discrete spaces (praca wspólna z prof. dr. hab. Szymonem Plewikiem)

On the center of distances (praca wspólna z prof. dr. hab. Szymonem Plewikiem oraz dr. Wojciechem Bielasem)

Homogeneous probability measures on the Cantor set (praca wspólna z prof. dr.hab. Wiesławem Kubisiem oraz dr. Wojciechem Bielasem)

Byli profesorowie naszej szkoły

Tkacz.jpg
prof. Grażyna Tkacz
Uczyła w naszej szkole od 1971 roku do 1986 roku oraz od 2009 roku do 2016 roku. Posiada specjalizację II stopnia z matematyki.
W 1971 roku, po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Śląskim rozpoczęła swoją pierwszą pracę w naszej szkole. W 1982 roku ukończyła studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki na Uniwersytecie Śląskim, a w 1987 roku uzyskała II Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania matematyki. W latach 1986 do 2009 pracowała w IX Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Katowicach. Przez wiele lat pełniła funkcję nauczyciela szkoły ćwiczeń Uniwersytetu Śląskiego. Od września 2009 roku do czerwca 2017 roku ponownie była nauczycielką matematyki w naszej szkole. Obecnie jest na emeryturze.

Skornik.jpg

prof. Krystyna Skórnik
Uczyła w naszej szkole od maja 1989 roku do 2014 roku. Była doktorem nauk matematycznych.

Nauczanie w naszej szkole rozpoczęła w maju 1989 r. na zasadzie zastępstwa, na okres dwóch miesięcy, za nieobecnego nauczyciela matematyki. Praca z młodzieżą zafascynowała ją i dlatego pozostała w naszej szkole na 25 lat.
Studia matematyczne odbyła w latach 1957 - 1961 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, uzyskując stopień magistra matematyki. Pracę magisterską nt. "Podstawy analizy matematycznej w przestrzeni Banacha" napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Kucharzewskiego. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych został jej nadany 20 stycznia 1971 r. przez Radę Naukową Wydziału Mat. - Fiz. - Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy np. "Dystrybucje periodyczne zredukowane", której promotorem był członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Jan Mikusiński.
W latach 1961-1968 pracowała jako asystent, a następnie st. asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, przechodząc stamtąd do powstałego w 1968 r. Uniwersytetu Śl., gdzie pracowała do 30 września 1970 r. Dnia 1 października 1970 r. została zatrudniona w katowickim Oddziale IM PAN, gdzie na stanowisku adiunkta pracowała do 31 grudnia 2006 r., z roczną przerwą (w roku akad. 1979/80) na odbycie stażu naukowego w Centrum Obliczeniowym Akademii Nauk ZSRR w Moskwie.
Dodatkowo, od r. 1989 do 2014, uczyła matematyki w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
Zainteresowaniami naukowymi dr K. Skórnik były następujące dziedziny:

  • Rachunek operatorów Mikusińskiego i jego zastosowania w teorii liniowych równań różniczkowych i w teorii funkcji specjalnych.
  • Ciągowa teoria dystrybucji.
  • Pochodna Sobolewa, pochodna lokalna, pochodna temperowana nieujemnego rzędu.
  • Historia matematyki na Górnym Śląsku.
Dr Krystyna Skórnik była autorką, lub współautorką, ponad 60-ciu prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wspólnie z H.-J. Glaeske oraz A.P. Prudnikowem wydali książkę "Operational Calculus nad Related Topics" (2006 r.); była współautorką dwóch skryptów dla studentów Politechniki Śl. oraz zbiorów zadań z matematyki dla uczniów przygotowujących się do matury i do egzaminów na studia (2002, 2006).
Była długoletnim (od 1963 r.) i aktywnym członkiem PTM; od 1996 r. do 2016 nieprzerwanie i ofiarnie pełniła obowiązki Prezesa Oddziału Górnośląskiego PTM. Dokumentowała życie i działalność matematyków na Górnym Śląsku poprzez liczne artykuły, noty biograficzne, referaty, a szczególnie poprzez wydany, w r. 2003 pod Jej redakcją, Tom Jubileuszowy "Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku".
Dr K. Skórnik współuczestniczyła w przygotowaniu wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych konferencji "Different Aspect of Differentiability" (w latach 1993 i 1995) oraz "Algebraic Analysis and Related Topics" (r. 1999), organizowanych przez IM PAN w Warszawie i Międzynarodowe Centrum im. Stefana Banacha w Warszawie.
W ramach współpracy Oddziału Górnośląskiego PTM ze szkolnictwem średnim dr K. Skórnik organizowała międzyszkolne kółka matematyczne, konkursy, wykłady popularnonaukowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a także wykłady popularnonaukowe dla nauczycieli matematyki. Wielu z jej wychowanków z sukcesem studiowało matematykę (lub studiuje), a kilku uzyskało stopnie doktora nauk matematycznych. Są wśród nich dr hab. Michał Baczyński, dr Radosław Czaja, dr Paweł Gładki, dr Anna Kula, dr Krzysztof Postek, dr Anna Szczepanek.
W uznaniu za wkład pracy z uczniem zdolnym, rozbudzenie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do podjęcia dodatkowego trudu w pogłębianiu umiejętności i wiedzy matematycznej, za wyedukowanie finalistów Olimpiady Matematycznej została odznaczona:
  • Medalem 50-lecia Olimpiady Matematycznej.
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek dyrekcji VIII LO w Katowicach).
  • Medalem 60-lecia Olimpiady Matematycznej.

Profesor Krystyna Skórnik zmarła po długoletniej i ciężkiej chorobie dnia 23 września 2017 r.

Wspomnienie o Pani dr Krystynie Skórnik

Paliczka.jpg
prof. Teodor Paliczka
Pracował w naszej szkole od 1959 roku do 2009 roku ( z przerwą w latach 1976-1990).
Pracował w naszej szkole od 1959 roku do 2009 roku ( z przerwą w latach 1976-1990).
Został nauczycielem matematyki w naszym Liceum bezpośrednio po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Przez kilka lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora VIII LO. W latach 1976-1981 był dyrektorem IX Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, a w latach 1981–1990 pracował w administracji państwowej odpowiadając m.in. za oświatę i kulturę. Z jego inicjatywy utworzono w 1968 r. w naszej szkole pierwszą na Śląsku (czwartą w Polsce) klasę z rozszerzonym programem matematyki.
Brał udział we wdrażaniu nowych treści programowych w szkole podstawowej i liceum. W czasie wprowadzania reformy programów w latach 1968-1970 uczestniczył w doskonaleniu nauczycieli prowadząc m. in. kursy i wykłady telewizyjne ( pod kierunkiem prof. Zofii Krygowskiej). W latach 1962–1982 prowadził zajęcia z dydaktyki matematyki w WSP w Katowicach, Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytecie Śląskim.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji narodowej (1985 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.), Medalem Pamiątkowym 30–lecia Olimpiady Matematycznej (1980 r.), Medalem Pamiątkowym 50-lecia Olimpiady Matematycznej (2000 r.). Otrzymał szereg nagród, w tym Nagrodę Pierwszego Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1972 r i 1980 r.) oraz nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania (1961 r., 1977 r., 1980 r.).
Jest autorem kilku artykułów i współautorem opracowań książkowych m. in. „Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły z uczniem zdolnym”, „Ćwiczenia z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa”, „Nowa matura. Matematyka – z nami zdasz”.
W 50-letnim okres pracy pedagogicznej był nie tylko wybitnym nauczycielem lecz również wspaniałym wychowawcą, pamiętanym i cenionym przez wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w jego lekcjach. Do grona jego wychowanków można zaliczyć szereg znanych postaci świata nauki, kultury i medycyny. Są wśród nich profesorowie matematyki: prof. dr Krzysztof Rafał Apt (Uniwersytet w Amsterdamie), prof. dr Ewa Ligocka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Ryszard Rudnicki (Instytut Matematyczny PAN i Uniwersytet Śląski), prof. dr Adam P. Wojda (AGH Kraków). Do końca swoich dni żył sprawami swoich aktualnych i byłych uczniów. Przeżywał ich radości smutki. Dla nauczycieli matematyki był nieocenionym doradcą i serdecznym przyjacielem.
Profesor Teodor Paliczka zmarł po ciężkiej chorobie dnia 26 lutego 2009 r.
prof. Romuald Marchwiak
Pracował w naszej szkole od 1986 roku do 2009 roku.
Pracował w naszej szkole od 1986 roku do 2009 roku. Obecnie na emeryturze.
prof. Elżbieta Augustyniak
Pracowała w naszej szkole od 1987 roku do 2006 roku.
Pracowała w naszej szkole od 1987 roku do 2006 roku. Obecnie na emeryturze.