Uniwersalny relatywizm zazwyczaj oszczędza też matematykę. Łatwiej śledzić w historii skoki w naukach empirycznych i humanistycznych, niż odpowiedzieć na proste pytanie: jak to się stało, że Galileusz i Newton obrócili arystotelesowską fizykę w gruzy, a dowody Euklidesa wciąż pozostają w mocy?

Leszek Kołakowski

Co oznacza STEM?

STEM to skrót utworzony od angielskich nazw czterech dyscyplin technicznych, przyrodniczych i ścisłych.

 • S – SCIENCE czyli nauka.
 • T – TECHNOLOGY czyli technologia.
 • E – ENGINEERING czyli inżynieria.
 • M – MATHEMATICS czyli matematyka.
Czym jest Ranking Liceów STEM?

STEM to obszar edukacji obejmujący wyżej wymienione dziedziny techniczne. Jest to także pewne podejście do szkolnictwa, w którym akcentuje się znaczenie innowacji, zarówno w wymiarze technologicznym, jak i społecznym. Ranking Liceów STEM miesięcznika „Perspektywy” uwzględnia 200 szkół licealnych w Polsce najlepiej wykonujących i pobudzających do wykonywania działań w obszarze STEM, a przede wszystkim mogących się pochwalić wysokimi wynikami matur z przedmiotów technicznych, przyrodniczych i ścisłych oraz innymi osiągnięciami w tychże dziedzinach. Ranking jest przygotowywany przez Kapitułę składającą się m.in. z rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dziekanów wydziałów fizyki i informatyki oraz matematyki i sprawiedliwie stwierdza, które liceum roztacza przed swoimi absolwentami szersze perspektywy działalności w obszarze STEM.

 

Jak układany jest Ranking Liceów STEM?

Ranking Liceów STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Przyjęte kryteria Rankingu:

 1. Obowiązkowa matura z matematyki – 25% wagi przy wskaźniku głównym

Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju. Wskaźnik ten obliczany jest wg wzoru:

1

gdzie:

 • WOMM – wskaźnik rankingowy z matematyki zdawanej obowiązkowo
 • WSZ – wynik procentowy z matematyki uzyskany przez szkołę
 • WŚR – wynik średni z matematyki w skali kraju
 • WP – współczynnik przystępowalności do matury w danej szkole

W naszej szkole stosunek średniej wyników z matury obowiązkowej z matematyki do średniej ogólnokrajowej wyniósł 1,44.

 

II. Matura z przedmiotów dodatkowych – 25% wagi przy wskaźniku głównym

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym. Wskaźniki z poszczególnych przedmiotów obliczono dzieląc średnie wyniki matur uzyskane przez szkoły przez średnią krajową matury z danego przedmiotu.  Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielony przez liczbę wszystkich maturzystów w danej szkole. (W nawiasach podane zostały wartości uzyskane przez naszą szkołę).

2

gdzie:

 • WDOD – wskaźnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
 • WM – wartość względna szkoły dla matematyki (1,14)
 • LM – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z matematyki (168)
 • WCH – wartość względna szkoły dla chemii (1,09)
 • LCH – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z chemii (3)
 • WF – wartość względna szkoły dla fizyki i astronomii (1,09)
 • LF – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z fizyki i astronomii (31)
 • WI – wartość względna szkoły dla informatyki (1,18)
 • LI – liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z informatyki (23)
 • LP – liczba uczniów, którzy przystąpili do matury w danej szkole

Jak widać stosunek średniego wyniku matur w naszej szkole do średniej ogólnokrajowej jest wyższy od 1 we wszystkich przedmiotach. Oznacza to, że z każdej matury uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe niż średnia krajowa.

 

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 25% wagi przy wskaźniku głównym

W rankingu zostały uwzględnione wyniki sześciu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Uwzględnione zostało także 5 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to: Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna, Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna, Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki.

Wskaźnik olimpijski uwzględnia obie grupy olimpiad: krajowe oraz międzynarodowe. Oblicza się go wg następującego wzoru:

3

gdzie:

 • WO – wskaźnik rankingowy
 • SM – liczba wyróżnionych (sukcesów) w olimpiadach międzynarodowych
 • OM – liczba olimpiad międzynarodowych, w których szkoła odnotowała sukcesy
 • L – liczba laureatów olimpiad krajowych
 • F – liczba finalistów olimpiad krajowych
 • O – liczba olimpiad, w których szkoła odnotowała sukcesy
 • U – liczba uczniów szkoły

Należy wspomnieć, że rozkład wartości wskaźników nie jest wcale jednolity. Przykładowo: liceum znajdujące się na drugim miejscu w Polsce posiada wartość wskaźnika głównego 66,90, podczas gdy najlepsza szkoła średnia uwzględniona w zestawieniu posiada wartość 100. Również przy wskaźniku olimpiad, prócz szkoły posiadającej wartość 100, wynik powyżej 10 punktów posiada zaledwie 7 liceów.

 

 

Jakie nasza szkoła uzyskała wyniki w Rankingu?

Rok 2015:

 • Wskaźnik Matury Obowiązkowej z Matematyki (25%) – 87,40 (26. miejsce w kraju)
 • Wskaźnik Matury Rozszerzonej z wybranych przedmiotów – 42,31 (42. miejsce w kraju)
 • Wskaźnik Olimpiad – 1,57 (25. miejsce w kraju)

WSKAŹNIK GŁÓWNY RANKINGU – 43,66 – 37. miejsce w kraju, 2. miejsce w województwie.

Rok 2016:

 • Wskaźnik Matury Obowiązkowej z Matematyki (25%) – 90,17 (19. miejsce w kraju)
 • Wskaźnik Matury Rozszerzonej z wybranych przedmiotów – 47,24 (62. miejsce w kraju)
 • Wskaźnik Olimpiad – 1,06 (42. miejsce w kraju)

WSKAŹNIK GŁÓWNY RANKINGU – 46,43 – 43. miejsce w kraju, 3. miejsce w województwie.